DVCST: Cap. 4 URGENȚA MÂNTUIRII

urgentAi aici Imaginea acestui capitol din broșura De vorbă cu sufletul tău

cum

Tu poți fi mântuit chiar acum! Iata AICI calea!

urgent-2

<< Sari la Cap.1 Starea omenirii decazute

Anunțuri

DVCST: Cap. 3 CUM MPUTEM FI IERTATI

dvcst-4

Deși mântuirea este un dar oferit la inițiativa și costul lui Dumnezeu în exclusivitate (”Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni” Efeseni 2:8-9), omul nu devine în mod automat beneficiarul acestei grațieri divine. […] Mântuirea este pregătită și actul grațierii eliberat, dar păcătosul nu este iertat în mod involuntar. El trebuie să accepte această mântuire. […] Prin moartea ispășitoare a lui Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, s-a făcut posibilă  ”o cale nouă și vie” (Evrei 10:20) prin care omul să fie reabilitat. Pentru a accepta această cale, omul trebuie să aibă o confruntare serioasă cu drumul greșit pe care merge și destinul tragic ce-l așteaptă. Această confruntare nu este deloc ușoară, deoarece ea lovește puternic în imaginea de sine, în identitatea pe care omul și-a clădit-o cu atâta grijă ani de zile. Omul trebuie să recunoască faptul că este păcătos datorită naturii păcătoase cu care s-a născut, dar și datorită gândurilor și faptelor păcătoase pe care le-a comis. Să fie conștient că vine ziua judecății când va sta în fața unui Dumnezeu preasfânt și va da socoteală chiar și ”de orice cuvânt nefolositor, pe care-l va fi rostit” (Matei 12:36). […] În aceste condiții omul pierdut se agață de singura șansă de scăpare: Hristosul crucificat în locul lui, și se face acel transfer prin care Hristos poartă vina păcatului în locul păcătosului și păcătosul primește iertarea și neprihănirea lui Hristos: ”Pe cel ce n-a cunoscut nici un păcat, Dumnezeu L-a făut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El” (2 Cor. 5:21). Aceasta este esența jertfei înlocuitoare a lui Hristos! Păcătosul se încrede în această jertfă și experimentează din plin iertarea de păcat. […] Această criză personală care duce la o dorință acută după iertare și determină o trăire diferită este numită de Scriptură drept ”pocăință”. Iar acceptul și încrederea acordată acestei jertfe înlocuitoare a Fiului lui Dumnezeu prin care iertarea este asigurată, drept ”credință.

Prin pocăință are loc prăbușirea vechiului Eu egocentric, iar prin credință se umple acel vid creat de pocăință cu noul Eu cristocentric. Pocăința adevărată nu poate avea loc fără credință și, tot astfel, credința adevărată nu poate avea loc fără pocăință, pentru că sunt interdependente. […] lucrarea de convingere de păcat este făcută de Duhul Sfânt (Ioan 16:8), și El nu convinge păcătosul de starea de păcat pentru a-l lăsa într-o stare mizeră, ci îl convinge pentru că are ceva de oferit! El duce păcătosul la cruce  – nu pentru a-l abandona acolo sub povară și în rușine, ci pentru că realmente acolo este singurul loc unde poate găsi iertarea! […]

Credința mântuitoare poate avea loc numai în urma contactului dintre păcătos și revelația Scripturii: ”Astfel, credința vine în urma auzirii; iar auzirea vine prin Cuvântul lui Hristos” (Romani 10:17). Când acesta acceptă mesajul Evangheliei, Duhul Sfânt regenerează acea viață: ”Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului (Evanghelia mântuirii voastre) ați crezut în El, și ați fost pecetluiți cu Duhul  Sfânt…” (Efeseni 1:13) […] Deci este imperios necesar să avem o atitudine corespunzătoare față de revelația lui Dumnezeu. Biblia precizează: ”Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui! Căci cine se apropie de Dumnezeu, trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută” (Evrei 11:6)

***

dvcst-intrebari-2

Cap. 4 Urgența mântuirii>>

<< Cap. 2 Intervenția divină

 

DVCST: Cap. 2 INTERVENȚIA DIVINĂ

crucifix

Pe lângă realitatea unei lumi cufundate în păcat ce-și așteaptă groaznica soartă din ziua judecății, Scriptura mai vorbește despre marea intervenție divină pentru a salva omenirea de la viață veșnică.

În Apocalipsa 5, apostolul Ioan este transpus în afara timpului și spațiului și asistă la o scenă în care se pregătea contabilitatea zilei de apoi. […] În mâna celui ce ședea pe scaunul de domnie era o cate scrisă și sigilată. Apostolul relatează că un înger puternic a lansat din partea lui Dumnezeu o provocare strigând cu glas tare: ”Cine este vrednic să ia cartea și să-i rupă pecețile?” Era o provocare ce a lăsat puterile galaxiilor fără respirație. Peste întreaga lume angelică s-a așternut o liniște de mormânt. În acel moment apostolul vede soarta omenirii ca fiind pecetluită, fără vreo speranță de reabilitare și este înăbușit în lacrimi: ”Am plâns mult pentru că nimeni nu fusese găsit vrednic să deschidă cartea” (Apoc. 5:4).

Disperarea este alungată când Ioan află că ”leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit ca să deschidă cartea” (Apoc. 5:5). Privirile lui nu se opresc însă asupra unui leu fioros, așa cum se așteptase, ci asupra unui miel ce părea junghiat, dar care a fost găsit vrednic să ia cartea din mâna Celui ce ședea pe scaunul de domnie și să rupă pecețile. În momentul în care Mielul a luat cartea, întreaga suflare cerească este animată în închinare și laudă la adresa acestui miel victorios. De asemenea, v. 13 confirmă că pe ”toate făpturile care sunt în cer, pe pământ, sub pământ, pe mare și tot ce se află în aceste locuri, le-am auzit zicând: A Celui ce șade pe scaunul de domnie, și a Mielului să fie lauda, cinstea, slava și stăpânirea în vecii vecilor!

Această viziune vorbește despre uimitoarea intervenție divină de  a salva omenirea din pierzare veșnică. Mielul Junghiat, singurul calificat să rupă pecețile și să deruleze planul de răscumpărare a omenirii, nu este nimeni altul decât Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, cel întrupat prin fecioara Maria. El a fost prezentat de Ioan Botezătorul ca fiind ”Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii” (Ioan 1:29).  Niciodată până atunci nu se auzise de o asemenea rază  de acoperire a unei singure jertfe. […] este vorba de o răscumpărare incredibilă. Pe crucea din Golgota, atârnat între cer și pământ, Fiul lui Dumnezeu a plătit vina păcatelor omenirii cu însăși viața Sa! ”El era jertfa de ispășire pentru păcatele noastre; și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale lumii întregi” (1 Ioan 2:2).

Și mai copleșitor este faptul că această mare grațiere de care beneficiază omenirea nu a fost concepută în grabă, într-un moment de mare criză în care Dumnezeu să fie constrâns să găsească o soluție la căderea omului în păcat și la consecințele acestei căderi. Scriptura adeverește că această mare mântuire  a fost concepută într-o armonie perfectă a Sfintei Treimi înainte de ”întemeierea lumii” (Efes. 1:4, 1 Petru 1:20) […]

Este de-a dreptul uimitoare inițiativa și dăruirea Trinității în a salva omenirea de la chinul veșnic spre care se îndrepta: ”Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât L-a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El  să u piară, ci să aibă viața veșnică” (Ioan 3:16). Pe bună dreptate lansează Scriptura întrebarea: ”Cum vom scăpa noi, dacă stăm nepăsătorimfață de o mântuire așa de mare …?” (Evrei 2:3)

***

Înțelegi de ce numai ”Mielul junghiat”, adică Isus Hristos cel crucificat, poate ierta păcatele? […] Înțelegi de ce nici un sfânt sau guru nu poate ierta păcatele? Acest drept îi aparține în exclusivitate Fiului lui Dumnezeu! Cui ai încredințat tu iertarea păcatelor tale?

Ce zici de faptul că Dumnezeu se implică într-o aventură atât de costisitoare pentru a te elibera de păcat? Înțelegi cât de prețios este sufletul tău în ochii lui Dumnezeu? […]Care este atitudinea ta față de așa o risipă de dragoste jertfitoare?

Am încercat să-ți arăt starea disperată în care te afli datorită păcatului și totodată să înțelegi marea intervenție divină de a te salva de la pierzare veșnică. Acum urmează ceea ce tu trebuie să faci ca să fii mântuit. Da, Scriptura îți cere ceva. Fii foarte atent!

> Cap.3 CUM PUTEM FI IERTAȚI

<< Cap.1 Starea omenirii decăzute

DVCST: Cap.1 Starea omenirii decăzute

apc

Scriptura afirmă că Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului, i-a suflat în nări suflare de viață, și omul s-a făcut un suflet viu. Așa definește Scriptura ființa umană, ca fiind un suflet viu. Nu un trup care are suflet, ci un suflet care are trup!

Spre deosebire de întreaga creație care a luat ființă la Cuvântul Domnului […] omul a luat ființă în urma suflării de viață primite prin intermediul direct și personal al divinității. Ființa umană are suflare de viață din Dumnezeu.

Acest aspect a fost vizat de Dumnezeu în grădina Edenului  când a înștiințat omul să nu mănânce din fructul interzis, ”căci în ziua în care veți mânca din el veți muri negreșit”. Evident că după căderea în păcat omul a continuat să trăiască din punct de vedere biologic, însă pe plan spiritual murise, întocmai după Cuvântul Domnului. În momentul căderii, el a fost deconectat de la sursa vieții sufletului său. El a continuat să existe și să relaționee cu mediul înconjurător datorită trupului, dar sufletește era mort. Așadar, alungarea din Eden, nu era decât o reflecție a relației întrerupte din cauza păcatului.

Când vorbește despre starea credincioșilor din Efes înainte ca aceștia să fi primit credința, Scriptura spune: ”Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre în care trăiați odinioară…”

Un adevărat paradox: Morți care trăiesc! Deși ei continuă să trăiască în trup, sufletul lor este despărțit de Dumnezeu, adică mort din punct de vedere spiritual. […] ”…toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu”, ”nu este nici un om fără pată, nici unul măcar!”

Aceasta este realitatea cutremurătoare a omului în starea de păcat. Dar și mai cutremurător este destinul spre care acesta se îndreaptă. Scriptura este categorică cu privire la soarta păcătosului: ”…partea lor este în iazul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua” (Apocalipsa 21:8)

Iazul care arde cu foc și cu pucioasă se referă la destinul nespus de îngrozitor pregătit de Dumnezeu pentru îngerii căzuți. Este un drum fără întoarcere unde vor ajunge nu numai demonii, dar și oamenii care fac voia diavolului (Mat. 25:41). ”Căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos…” (2 Cor. 5:10). Acea zi este numită și ziua mâniei și arătării dreptei judecăți a lui Dumnezeu, care va răsplăti fiecăruia după faptele lui” (Romani 2:5-6). Spre acest punct final al istoriei se îndreaptă fiecare suflare omenească, fie că este conștient sau nu de realitatea aceasta.

***

Înțelegi că deși toți au păcătuit, Dumnezeu nu scuză păcatul, ci a pregătit o zi a dreptei judecăți? De la acea zi nu va lipsi nimeni. Acolo vei fi și tu! Știi că pentru a fi catalogat drept păcătos e suficient să ai un singur păcat? Cum crezi că vei sta tu în fața unui Dumnezeu Sfânt și drept? Dar cei din familia ta?

Dacă înțelegi starea disperată în care te afli ca păcătos înaintea unui Dumnezeu sfânt, atunci citește mai departe! Este nespus de încurajator:

Cap. 2. Intervenția divină >>

***

<< Intro: De vorbă cu sufletul tău

(DVCST) De vorbă cu sufletul tău

michelangelo

De vorbă cu sufletul tău” este o broșură cu nici 30 de pagini. Foarte bine! În această eră a neliniștii și a nerăbdării, se pare că oamenii nu mai au timp, chef, dispoziție să citească. Broșura este tipărită în Republica Moldova la Tipografia Balacron. În următoarele articole voi reda fragmente, porțiuni, pentru că valoarea conținutului ei este deosebită pentru orice om care încă nu și-a rezolvat problema veșniciei.

dvcst-1

Intenția este ca cititorul să fie informat și totodată provocat în a-și pune viața în ordine, ca atunci când va avea loc despărțirea sufletului de trup, destinul sufletului să fie unul fericit. Scriptura vorbește despre un fenomen mult mai dureros și mai catastrofic decât despărțirea sufletului de trup, și anume: despre despărțirea sufletului de Dumnezeu. Acesta este un drum fără întoarcere, însă grație revelației divine, acest destin cutremurător poate fi evitat și chia înlocuit cu unul măreț. Sper să-ți faci timp să stai de vorbă cu sufletul tău în lumina adevărului Scripturii. Realmente, această reflecție va fi una dintre cele mai mari investiții pe care o vei face vreodată!

>> Capitolul 1: STAREA OMENIRII DECĂZUTE

TU POTI FI MANTUIT CHIAR ACUM !

CELE 4 LEGI SPIRITUALE

by Bill Bright  (http://knowgod.com/ro/fourlaws/)
dintr-o privire:

Așa cum există legi fizice în universul nostru, există legi spirituale care guvernează sufletul nostru

heart        sin    sin cross   belief

1. Prima dintre Cele 4 Legi Spirituale este că „Dumnezeu te iubeşte şi are un plan minunat pentru viaţa ta.”

heart

Evanghelia după Ioan 3:16 spune: „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.” Ioan 10:10 ne arată motivul pentru care Isus a venit pe pământ: „Eu am venit ca oile să aibă viaţă, şi s-o aibă din belşug.

DAR:
- Ce ne separă pe noi de dragostea lui Dumnezeu?
- Ce ne împiedică să trăim viața din abundență?

 

2. Conform celei de-a doua Legi Spirituale, „Oamenii sunt afectaţi de păcate şi astfel separaţi de Dumnezeu. În acest fel, noi nu putem să cunoaştem planul minunat al lui Dumnezeu pentru vieţile noastre.”

sin

Romani 3:23 reafirmă această a doua lege: „pentru că toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu.” Romani 6:23 ne arată şi care sunt consecințele păcatului, spunând că „plata păcatului este moartea.” Dumnezeu ne-a creat ca să avem comuniune cu El. Totuşi, oamenii au introdus păcatul în lume şi astfel s-au separat de Dumnezeu. În acest fel, noi am distrus relaţia pe care Dumnezeu a vrut ca noi să o avem cu El.

ATUNCI Care este soluția?

 

3. Cea de-a treia Lege Spirituală constă în faptul că „Isus Cristos este singura soluţie a lui Dumnezeu pentru eliberarea noastră de păcate. Prin Iisus Cristos, noi putem avea păcatele iertate şi astfel se poate restabili relaţia corectă cu Dumnezeu.”

sin cross

În acest sens, Romani 5:8 spune: „Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoşi, Cristos a murit pentru noi.” 1 Corinteni 15:3-4 ne arată ceea ce avem nevoie să ştim şi să credem pentru a fi mântuiţi – „…că Cristos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi, şi că a fost îngropat şi a înviat a treia zi, după Scripturi…” Conform Evangheliei după Ioan 14:6, Iisus Însuşi declară că El este singura cale pentru mântuire: „Eu sunt calea, adevărul şi viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.

SUPER: Cum pot primi acest dar minunat al mântuirii?

4. Cea de-a patra Lege Spirituală spune că „Trebuie să ne încredem în Iisus Cristos ca Mântuitor pentru a primi darul mântuirii şi pentru a cunoaşte planul minunat al lui Dumnezeu pentru vieţile noastre.”

belief

Ioan 1:12 descrie aceasta pentru noi astfel: „Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu.” Faptele Apostolilor 16:31 reafirmă aceasta foarte clar: „Crede în Domnul Iisus, şi vei fi mântuit!„. Nu putem fi mântuiţi decât prin har, numai prin credinţa în Iisus Cristos (Efeseni 2:8-9).

Dacă doreşti să crezi în Iisus Cristos ca Mântuitor personal, spune-I lui Dumnezeu în rugăciune cuvintele care urmează. Nu ele te vor mântui, ci credinţa în Cristos! Această rugăciune este numai o modalitate de a-ţi exprima către Dumnezeu credinţa ta în El şi de a Îi mulţumi pentru că ţi-a dăruit mântuirea.

“Doamne, ştiu că am păcătuit împotriva Ta şi că merit pedeapsa. Însă Iisus Cristos a luat pedeapsa pe care o meritam eu astfel ca eu să pot fi mântuit prin credinţa în El. Mă întorc acum de la păcatele mele şi îmi pun întreaga mea credinţă în Tine pentru mântuire. Îţi mulţumesc pentru harul Tău minunat şi pentru iertarea de păcate – darul vieţii veşnice! Amin!”

Bucură-te împreună cu Cerul și întimpărește în mintea și inima ta:

„Astăzi L-am primit pe Cristos ca Rege al vieții mele și ca Mântuitor al meu!”.

ACUM CÂTEVA ASIGURĂRI PENTRU FERMITATEA TA:

BIBLIA PROMITE VIAŢA VEŞNICĂ TUTUROR
CELOR CE-L PRIMESC PE CRISTOS
„Şi mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat
viaţa veşnică şi această viaţă este în Fiul Său. Cine
are pe Fiul, are viaţa; cine n-are pe Fiul lui
Dumnezeu, n-are viaţa. V-am scris aceste lucruri
ca să ştiţi că voi, care credeţi în Numele Fiului lui
Dumnezeu, aveţi via ţa veşnică” (1 Ioan 5:11-13).

Dacă l-ai acceptat pe Cristos ca Mântuitorul tău personal, ești o făptură nouă. „Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi”! Ai privit înspre trecutul tău pentru a-ți aminti de puterea lui Dumnezeu, de credincioșia Lui,  de jertfa supremă a lui Cristos pentru noi. Reflectă azi la cuvintele din 2 Corinteni 5:17-21 despre puterea răscumpărătoare a iertării lui Dumnezeu. Nu există nimic mai puternic, mai credincios, mai jertfitor și mai capabil să schimbe vieți decât iertarea oferită de Dumnezeu prin Fiul Său, Isus Cristos. Amintește-ți chiar azi de transformarea din viața ta datorată iertării lui Dumnezeu. Dă uitării vechea ta viață și amintește-ți de ziua în care viața ta s-a schimbat pentru totdeauna. Laudă-L pe Dumnezeu și mulțumește-I pentru viața nouă în Cristos.

 

Nu te lăsa condus de sentimente ci de credință. Crede că ești în mâna lui Dumnezeu atunci când simți și atunci când nu simți lucrul acesta.

4 Laws.JPG

Trenul este pus în mişcare de locomotivă, şi se va mişca cu sau fără vagonul de la urmă. Totodată ar fi inutil să încercăm să conducem trenul folosind vagonul de la urmă. La fel, noi, ca şi creştini, nu depindem de sentimentele noastre, ci avem încrederea deplină în credincioşia lui Dumnezeu şi în promisiunile Cuvântului Său.

Nu uita că Isus este prietenul tău. Vorbește-i în fiecare zi. Caută cuvintele Lui  
pentru tine: www.bible.com
.
Sugestii de citire: PLANURI

UN AJUTOR PENTRU TINE!

Dacă treci  situații dificile, Biblia îți oferă ajutor. În orice situație te-ai afla, roagă-te Celui ce poate să facă orice lucru, Celui pentru care nimic nu este imposibil. Iată ce spune Cuvântul lui Dumnezeu dacă (KLICK PE SITUATIA INCARE TE GASESTI)

1 te temi,

child-542038_640

2 esti nelinistit,

3 ai alunecat,                                    

4 esti in lipsuri,         

5 esti trist

6 te ameninta nenorocirea,   

7 esti descurajat,

8 esti cuprins de indoieli,

9 treci prin greutati,

gideon

10 prietenii te părăsesc,

11 pleci de acasă,

12 te simți singur,

13 ai nevoie de protecția lui Dumnezeu,

14 ai nevoie de călăuzire,

15 ai nevoie de pace,

16 ai nevoie de îndrumare,

17 esti copleșit,

18 esti ispitit,

19 simți dorința de a te ruga,

20 esti bolnav sau indurerat,

21 ești în încurcătură

abstract-740257_960_720.jpg

22 ești necăjit

23 esti obosit

24 esti ingrijorat

NU UITA: Biblia, Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu, are răspunsuri pentru orice situație din viață.
help 2

(24) Ajutor când ești îngrijorat

child-542038_640

Mat. 6/19-34, Nu vă strângeți comori pe pământ, unde le mănâncă moliile și rugina și unde le sapă și le fură hoții; 20ci strângeți-vă comori în cer, unde nu le mănâncă moliile și rugina și unde hoții nu le sapă, nici nu le fură. 21Pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. 22Ochiul este lumina trupului. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău va fi plin de lumină; 23dar dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău va fi plin de întuneric. Așa că, dacă lumina care este în tine este întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acesta! 24Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Căci sau va urî pe unul și va iubi pe celălalt; sau va ține la unul și va nesocoti pe celălalt; nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. 25De aceea vă spun: nu vă îngrijorați de viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea; nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana, și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? 26Uitați-vă la păsările cerului: ele nici nu seamănă, nici nu seceră și nici nu strâng nimic în grânare; și totuși Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai de preț decât ele? 27Și apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la înălțimea lui? 28Și de ce vă îngrijorați de îmbrăcăminte? Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp: ei nici nu torc, nici nu țes; 29totuși vă spun că nici chiar Solomon, în toată slava lui, nu s-a îmbrăcat ca unul din ei. 30Așa că, dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puțin credincioșilor? 31Nu vă îngrijorați, dar, zicând: „Ce vom mânca?” sau: „Ce vom bea?” sau: „Cu ce ne vom îmbrăca?” 32Fiindcă toate aceste lucruri Neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. 33Căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui, și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. 34Nu vă îngrijorați, dar, de ziua de mâine; căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei.

gideon

1 Pet 5/6-7 Smeriți-vă, dar, sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca, la vremea Lui, El să vă înalțe. 7Și aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuși îngrijește de voi.

help 2